ประวัติผู้บริหาร และกรรมการบริษัทฯ

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
02-589-1441
junjira@noble.co.th

โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

รับประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร เรือยนต์ การตรวจนับสินค้า

 

ประวัติผู้บริหารและกรรมการ

 

 

ชื่อ                                    นายชัชพิสิฐ ชนะยุทธ

ตำแหน่ง                            กรรมการผู้จัดการ

สมาชิกสมาคม                   สมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

                                        เลขที่ ส.48-2976 และสมาชิกนักประเมินราคาอิสระไทย

                                        เลขที่ 02-1-0475-52

เกิด                                  3 มกราคม 2506

ภูมิลำเนาเกิด                    กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ปัจจุบัน                      เลขที่ 206/165 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์

                                        ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา                         ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต

                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                        ปริญญาโท M.P.A. (Master of Public Administration)

                                        มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

    2549-ปัจจุบัน                กรรมการผู้จัดการ

                                        บริษัทโนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

    2545-2548                   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

                                        บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

    2540-2544                   พนักงานประเมินราคาค่าก่อสร้าง

                                        ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

    2525-2540                   พนักงานตรวจสภาพและประเมินราคาหลักทรัพย์

                                        ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการฝึกอบรม

    - หลักสูตรการประเมินราคาทรัพย์สิน รุ่นที่ 2

      จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      ร่วมกับธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

    - หลักสูตรวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อครบวงจร

      จัดโดยธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

    - เข้าร่วมการสัมนาทางวิชาการเรื่อง ราคาก่อสร้าง

      จัดโดย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์

 


 

 

ชื่อ                                    นายมงคล หมื่นพัน

ตำแหน่ง                            รองกรรมการผู้จัดการ 

                                         สายงานประเมินราคา และผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (วฒ.061)

สมาชิกสมาคม                   สมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

                                        เลขที่ ส.42-1492 และสมาชิกนักประเมินราคาอิสระไทย

                                        เลขที่ 02-1-0475-53

เกิด                                  7 พฤษภาคม 2518

ภูมิลำเนาเกิด                    ภูเก็ต

ที่อยู่ปัจจุบัน                      เลขที่ 13/1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ

                                        เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

การศึกษา                         ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมบริหาร

                                        วิชาเอกอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

    ปัจจุบัน                         รองกรรมการผู้จัดการ

                                        บริษัทโนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

    2546-2549                   ผู้จัดการฝ่ายประเมินราคา และผู้ประเมินหลัก

                                        บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

                                        ผู้จัดการสาขาหาดใหญ่

                                        บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

    2544-2546                   เจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2

                                        บริษัท เงินทุนบุคคลัภย์ จำกัด (มหาชน)

    2543-2544                   เจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

                                        บริษัท ศศิรัชดา จำกัด

    2541-2543                   เจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

                                        บริษัท พสุพัฒน์ เรียลตี้ จำกัด

ประวัติการฝึกอบรม

    - การประมาณการทางการเงินของธุรกิจโรงแรม

      จัดโดย สมาคมนักประเมินอิสระไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

    - บัญชีสำหรับนักประเมินราคา

      จัดโดย สมาคมนักประเมินอิสระไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

    - การใช้ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ทางการเงิน สำหรับนักประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

      จัดโดย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    - การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study)

      จัดโดย สมาคมนักประเมินอิสระไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

    - การอบรมมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รุ่นที่ 2

      จัดโดย สมาคมนักประเมินอิสระไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

    - ความรู้ความสามารถในการประเมินราคาเครื่องจักร

      จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมโรงานอุตสาหกรรม

      คณะวิศวกรรมภาควิชาอุตสาหกรรม

    - โครงการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพ-ปริมณฑล และจังหวัด ยุทธศาสตร์ในภูมิภาค

      จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ ห้องประชุม 302 อาคาร 2

    - มิติอสังหาริมทรัพย์ไทย

      จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

    - การประเมินราคามืออาชีพ

      จัดโดย บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โรงแรมรัชดาซิตี้

    - กฎหมายและนิติกรรมสัญญา

      จัดโดย บมจ.เงินทุนบุคคลัภย์ ห้องอบรมชั้น 3

 


 

 

ชื่อ                                    นายนรเสฎฐ์ อัครเดชเรืองนาม

ตำแหน่ง                            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

                                         สายงานประเมินราคา และผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (วฒ.400)

สมาชิกสมาคม                   สมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

                                        เลขที่ ส.2443 และสมาชิกนักประเมินราคาอิสระไทย

                                        เลขที่ 02-1-0476-53

เกิด                                  10 พฤศจิกายน 2514

ภูมิลำเนาเกิด                    กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ปัจจุบัน                      เลขที่ 491 ซอยบรมราชชนนี 4 ถนนบรมราชชนี

                                        แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

การศึกษา                         ประกาศนียบัตร บัณฑิตทางการประเมินทรัพย์สิน

                                        รุ่นที่ 13 GPV

                                        คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                        ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

                                        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

ประวัติการทำงาน

    ปัจจุบัน                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ

                                        บริษัทโนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

    2549-2552                   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

                                        บริษัท ซีพีเอ็ม ประเมินราคา จำกัด

    2545-2549                   ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

                                        บริษัท โปรเสปค แอพไพร์ซัล จำกัด

    2541-2545                   ผู้จัดการหน่วย

                                        บริษัท เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

    2537-2541                   ผู้จัดการเขต 

                                        TNT Express Worldwide Co.,Ltd.

    2534-2537                   เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 

                                        บริษัทภูมิทรัพย์ จำกัด (เครือโมเดินท์โฮม)

 

ประวัติการฝึกอบรม

    - การประเมินมูลค่าโรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์

      จัดโดย สมาคมนักประเมินอิสระไทย 

    - การตรวจสอบสภาพอาคาร (Buiding Investigation)

      จัดโดย สมาคมนักประเมินอิสระไทย

    - ผังเมืองและการขนส่งระบบมวลชน (ระบบราง) กับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      จัดโดย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

    - หลักสูตรประกาศนียบัตร 'Principles of Property Valuation'

      จัดโดย สมาคมนักประเมินอิสระไทย

    - การประเมินวิธีรายได้ และสิทธิการเช่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      มาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ

      จัดโดย สมาคมผู้ประเมินทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินอิสระไทย


 

 

ชื่อ                                   นายสุรชาติ โตเชื้อ

                                       MR. Surachart Tochue

ตำแหน่ง                           ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สมาชิกสมาคม                    สมาชิกสามัญสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 

                                          เลขที่ ส. 50-3950

เกิด                                  11 พฤศจิกายน 2513

ภูมิลำเนาเกิด                      จังหวัดลพบุรี

ที่อยู่ปัจจุบัน                        เลขที่ 323/145 หมู่บ้านสุขนิเวศน์ 6 (ซอย 3)

                                          ซอยสุขสวัสดิ์ 64 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางมด

                                          เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

การศึกษา                          ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

                                       ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประเภทวิชาช่างก่อสร้าง

                             วิทยาเขตเทคนิคลพบุรี 

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน                              ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

                                        บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

2546-2557                หัวหน้าส่วนตรวจสอบราคาประเมิน

                              บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2542-2546                 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการวิเคราะห์สินเชื่อบัตรเครดิต

                               และวงเงินกู้ส่วนบุคคล

                               ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด (มหาชน)

2537-2541                 เจ้าหน้าที่ประเมินราคาหลักทรัพย์ ฝ่ายบริหารสินเชื่อ

                                บริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด

2535-2537                  พนักงานช่างประเมินราคา ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

                                 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 

ประวัติการฝึกอบรม

-           มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพและประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย

            จัดโดย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

            และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

-               การพัฒนาทีมงานเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการ

            โดยบริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด

-                ผลกระทบราคาประเมินทุนทรัพย์ของทางราชการต่อภาคเอกชน

             จัดโดยบริษัท เจวีเอส แกตต์ จำกัด

 


 

 

 

ชื่อ                                   นายประเสริฐ พริ้งวิทยาพงษ์

                             MR. PRASERT PRINGWITTAYAPONG

ตำแหน่ง                     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ.272

สมาชิกสมาคม                     สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

                                 สมาชิกประเภทสามัญ เลขที่ ส.50-3963

เกิด                                    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2512

ภูมิลำเนาเกิด                        กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ปัจจุบัน                    เลขที่ 39/423 หมู่บ้านบุศรินทร์ รามอินทรา

                                                                  ซอยพระยาสุเรนทร์ 40 ถนนพระยาสุเรนทร์ (รามอินทรา 109)

                                                                   แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา

  กรุงเทพมหานคร 10510

                         การศึกษา                              ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

                                          ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน

                                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

                                          บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

2556-2558                            ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน

                                          บริษัท ฟานิก แอพเพรซัล จำกัด

2554-2555                            ผู้ประเมินหลัก

                                          บริษัท จีพีวี โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

2553-2554                            ผู้ประเมินหลัก

                                           บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จำกัด

2547-2553                             ผู้จัดการฝ่ายประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

                                           บริษัท จีพีวี โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

2544-2547                             หัวหน้าหน่วยประเมินราคาทรัพย์สิน

                                            บริษัท เพรสทีจ แอพไพรซัล แอนด์ ลีกัลป์ จำกัด

การฝึกอบรม

-   การประเมินมูลค่าเครื่องจักรเชิงลึก จัดโดย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

-   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร จัดโดย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

-   การวิเคราะห์ราคาอสังหาริมทรัพย์ โดย wqs จัดโดย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

-   ผังเมืองรวมกรุงเทพ และทิศทางการพัฒนาเมืองฯ จัดโดย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

 

 


 

 

 

 

ชื่อ                                   นายสมศักดิ์ พริ้งวิทยาพงษ์

                                       MR. SOMSAK PRINGWITTAYAPONG

ตำแหน่ง                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ.287

สมาชิกสมาคม                    สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

                                สมาชิกประเภทสามัญ เลขที่ ส.48-2900

                                สมาคมนักประเมินอิสระไทย

                                สมาชิกประเภทสามัญ เลขที่ 02-1-0409-51

เกิด                         วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2517

ภูมิลำเนาเกิด           กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ปัจจุบัน        เลขที่ 72/201 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านคัทลียา วิลล์

                          ซอยลำลูกกา 49 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย

                           อำเภอปทุมธานี จัดหวัดปทุมธานี 12150

                           กรุงเทพมหานคร 10510

การศึกษา                 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์

                                    มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

 

 

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน                                  ผู้จัดการฝ่ายประเมินอาวุโส

                                            บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

2556-2558                              ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคา 2

                                            บริษัท ฟานิก แอพเพรซัล จำกัด

2552-2556                              ผู้ประเมินหลัก

                                            บริษัท พรีเมียร์ แอพไพรซัล และกฎหมาย จำกัด

2547-2552                              ผู้จัดการฝ่ายประเมิน

                                            บริษัท จีพีวี โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

2546-2547                               เจ้าหน้าที่ประเมิน

                                             บริษัท เพรสทีจ แอพไพรซัล จำกัด

การฝึกอบรม

-          การประเมินมูลค่าเครื่องจักรเชิงลึก จัดโดย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

-          การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินแห่งประเทศไทย

-          การวิเคราะห์การประเมินมูลค่าโรงแรมในปัจจุบัน จัดโดย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

-           IFRS 13 มีผลกระทบต่อผู้ประเมิน ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หริอไม่อย่างไร จัดโดย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

 


 

 

 

 

 

ชื่อ                                   นายอาคม กมลศรี

                             MR. ARKOM KAMONSRI

ตำแหน่ง                            ผู้จัดการฝ่ายประเมิน และผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ.290

สมาชิกสมาคม                     สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

                               สมาชิกประเภทสามัญ เลขที่ ส.48-2897

                               สมาคมนักประเมินอิสระไทย

                               สมาชิกประเภทสามัญ เลขที่ 02-1-0410-51

เกิด                        วันที่ 1 กรกฎาคม 2522

ภูมิลำเนาเกิด            จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ปัจจุบัน         เลขที่ 213/130 อาคารชุดซิตี้วิลล่า ตึก เอฟ 2

                           ซอยลาวพร้าว 126 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา

                           เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

การศึกษา                 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์

                                                                 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน                              ผู้จัดการฝ่ายประเมิน

                                         บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

2556-2558                           ผู้ประเมินหลัก

                                        บริษัท ฟานิก แอพเพรซัล จำกัด

2553-2556                          ผู้ประเมินหลัก

                                        บริษัท พรีเมียร์ แอพไพรซัล และกฎหมาย จำกัด

2552-2553                          ผู้ประเมินหลัก

                                        บริษัท โกลบอล แอสเซ็ท แวลูเออร์ จำกัด

2545-2552                          ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประเมิน

                                        บริษัท จีพีวี โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด 

ประวัติการฝึกอบรม

-    การประเมินมูลค่าเครื่องจักรเชิงลึก จัดโดย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

-    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร จัดโดย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

-    การวิเคราะห์ราคาอสังหาริมทรัพย์ โดย wqs จัดโดย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

-    ผังเมืองรวมกรุงเทพ และทิศทางการพัฒนาเมืองฯ จัดโดย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    e9.jpg - 21.5 kb

    e4.jpg - 22.72 kb

e5.jpg - 25.6 kb    e6.jpg - 18.64 kb

e7.jpg - 21.77 kb    e8.jpg - 29.34 kb

e3.jpg - 63.78 kb    e10.jpg - 28.79 kb 

e11.jpg - 18.96 kb