1.      บมจ.ธนาคารกรุงไทย

2.      บมจ.ธนาคารทหารไทย

3.      บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

4.      บมจ.ซี ไอ เอ็ม บี ไทย

5.      บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

6.      บมจ.ธนาคารยูโอบี

7.      บมจ.ธนาคารธนชาต

8.      บมจ.ธนาคารทิสโก้

9.      บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

10.  ธนาคารออมสิน

11.  ธนาคารแห่งประเทศไทย

12.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

13.  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

14.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

15.  ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสอ.)

16.  ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

17.  บริษัท เงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด

18.  บริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท

19.  บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

20.  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

21.  บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

22.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

23.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

24.  การเคหะแห่งประเทศไทย

25.  ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

26.  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร

27.  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

28.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย

      29.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      เป็นต้น